§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „TOP 10 Velo Baltica” zwanego dalej Konkursem jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie (70-421) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, NIP:851-28-71-498, REGON: 811-68-38-76, zwane dalej Organizatorem.

2. Za wszelkie organizacyjne kwestie związane z Konkursem odpowiada Sekretariat Konkursu: Biuro ds. Komunikacji Rowerowej, Wydział Infrastruktury i Transportu ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin, pok. 344, zwanego dalej Sekretariatem Konkursu.

3. Celem Konkursu jest promocja Pomorza Zachodniego poprzez rozwój turystyki rowerowej.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs przeprowadzony jest w dniach 28.04.2023 r. – 8.05.2023r., do godziny 15:00.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Udział w Konkursie osoby niepełnoletniej możliwy jest wyłącznie po dostarczeniu podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 3

Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu komentarza wraz ze zdjęciem pod ogłaszającym konkurs postem w dniach 28.04.2023r. – 08.05.2023r., do godziny 15:00 oraz oznaczeniem go hasztagiem #TOP10VeloBaltica na fanpagu https://www.facebook.com/PomZachodnieRowerem w jednej z niżej wymienionych kategorii: - Najatrakcyjniejsze widoki - Atrakcje i przeżycia - Najciekawsze odcinki trasy czyli to co trzeba koniecznie zobaczyć / zwiedzić / zaliczyć jadąc trasą Velo Baltica na terenie Pomorza Zachodniego.

2. Każdy uczestnik konkursu może dodać tylko jeden komentarz (wpis zgłoszeniowy). Użycie hasztag #TOP10VeloBaltica jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu.

3. Zgłoszenia będą ocenianie na podstawie ilości polubień pod komentarzem.

4. Zamieszczenie zdjęcia oznacza jednocześnie informację, że autor posiada zgodę na upublicznienie wizerunku osób na nim się znajdujących.

5. Spośród zamieszczonych komentarzy jury konkursowe na podstawie ilości polubień wybierze dziesięć a ich autorzy otrzymają nagrody – upominki.

6. Komentarze musza być zamieszczane w terminie, najpóźniej do dnia 08.05.2023r. do godziny 15.00. Komentarze zamieszczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia w/w konkursu.

8. Autorzy najciekawszych komentarzy zostaną powiadomieni o tym elektroniczne.

§ 4

Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie jest dziesięć pakietów z upominkami w postaci min. Torba na bagażnik rowerowy, sakwa rowerowa – etui na telefon, MI smart band 4, kubek, apteczka rowerowa, itp.

2. Odbiór Nagrody odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu, osobiście w siedzibie Sekretariatu Konkursu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu   Marszałkowskiego w Koszalinie al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 a także pocztą tradycyjną na adres wskazany w korespondencji.

3. Wysyłka Nagrody będzie możliwa po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Uczestnik nie może żądać od Organizatora zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

5. Uczestnik nie może przed odebraniem od Organizatora Nagrody przenieść do niej prawa na osobę trzecią.

6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

§5

Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą składać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres: Sekretariat Konkursu - Biuro ds. Komunikacji Rowerowej ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin pok. 344 z dopiskiem „TOP 10 Velo Baltica”. Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika – jego imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 28 dni od dnia zakończenia Konkursu.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępne będą przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres nie krótszy niż 28 dni po jego zakończeniu na stronie internetowej https://www.rowery.wzp.pl, a także w siedzibie Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

3. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie jest uzależniony od przypadku, Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie, w trakcie trwania Konkursu.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!