Przedsięwzięcie dotyczące wdrożenia Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego jest realizowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od 2016 r. i jest jednym z flagowych projektów. Inwestycje mające na celu budowę spójnej sieci tras rowerowych służą zarówno mieszkańcom jak i turystom. Rozmach, jakość oraz skrupulatne dążenie do z góry określonego celu doceniane są zarówno w kraju jak i zagranicą. Pomorze Zachodnie jest regionem wiodącym w zakresie rozwoju turystki rowerowej.

Rosnąca popularność roweru jako środka transportu oraz turystyki długodystansowej stanowiło podstawę do wprowadzenia zagadnienia do dokumentów strategicznych oraz wymusiło sporządzenie jednego dokumentu koordynującego rozwój tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Poziom wojewódzki zapewni koordynację projektowanych tras w ujęciu wewnętrznym oraz zewnętrznym: międzywojewódzkim i międzynarodowym. Samorząd Województwa przystąpił do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych na terenie Pomorza Zachodniego.

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego wskazuje przebieg europejskich, krajowych oraz regionalnych tras rowerowych i jest podstawą do spójnego rozwoju sieci, wykorzystując walory turystyczne województwa, potrzeby transportowe a także racjonalizując wykorzystanie środków finansowych, niezbędnych do budowy infrastruktury rowerowej. Koncepcja służy wszystkim interesariuszom do realizacji przyszłych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki rowerowej. Koncentracja środków z różnych źródeł przeciwdziała rozdrobnieniu inwestycji niepowiązanych ze sobą i niestanowiących sieci.

Mając na uwadze korzyści i efekty realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie I etapu tras rowerowych, Zarząd Województwa dostrzega potrzebę budowy kolejnych odcinków tras rowerowych. Celem wskazania kolejnych inwestycji do realizacji, Biuro ds. komunikacji rowerowej w latach 2020-2022 przeprowadziło szereg analiz oraz prac terenowych. Wyniki tych prac doprowadziły do niewielkiego skorygowania korytarzy tras regionalnych oraz podzielenia pozostałej do wybudowania sieci na trzy kolejne etapy realizacyjne (II-IV). Niniejszy Suplement wdrożeniowy stanowi podsumowanie prac oraz podstawę do realizacji inwestycji.

Głównym celem Samorządu Województwa jest rozwój transportu oraz turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych o charakterze międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym. Koncepcja stanowi podstawę do spójnej realizacji tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez uporządkowanie inicjatyw – polegające na wpisaniu ich w kontekst regionalny, ponadregionalny i międzynarodowy.

Realizacja tras rowerowych prowadzona będzie przez Samorząd Województwa, z rolą wiodącą oraz na poszczególnych odcinkach przez inne podmioty w zależności od własności i właściwości zarządczych dla poszczególnych odcinków inwestycyjnych.

Głównym realizatorem tras rowerowych ujętych w Koncepcji jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Poszczególne odcinki mogą być też realizowane przez inne jednostki organizacyjne Samorządu Województwa oraz Wydziały Urzędu Marszałkowskiego. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz możliwości inwestycyjne i środki finansowe, poszczególne odcinki mogą być realizowane przez innych inwestorów.

Województwo Zachodniopomorskie jest zarządcą sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego i poszczególnych tras wchodzących w tę sieć.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Suplement wdrożeniowy na lata 2023 - 2030. 

Ponadto polecamy zapoznanie się z dwiema mapami interaktywnymi: 

  • Mapa www.drogirowerowe.wzp.pl zawierająca planowane przebiegi tras II etapu wdrażania Koncepcji, korytarze III i IV etapu wdrażania Koncepcji oraz  inwentaryzację istniejącej, budowanej i planowanej liniowej infrastruktury rowerowej.
  • Mapa www.rowery.wzp.pl/mapa zawierająca aktualny i docelowy przebieg tras I etapu wdrażania Koncepcji wraz z informacją o stanie realizacji inwestycji oraz standardzie danej trasy. Mapa ta zawiera również istniejącą i budowaną liniową infrastrukturę rowerową. Przedmiotowa mapa jest dostępna również w aplikacji turystycznej Pomorze Zachodnie.

 

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!