Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Pomorze Zachodnie

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2022-06-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-16
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej lub jej elementu, można skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej, którym jest:

 • Marcin Jankowski – Główny specjalista w Wydziale Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki telefon: +48 91 45 28 518 , e-mail: mjankowski@wzp.pl.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością


Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej aplikacji mobilnej lub jej elementów.
W takim żądaniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe, na przykład adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Rozpatrzenie żądania zapewnienia dostępności następuje w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności aplikacji mobilnej lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargę można złożyć pisemnie - w formie papierowej lub elektronicznej, lub ustnie do protokołu.

Skargę składaną w formie papierowej należy podpisać własnoręcznie i przekazać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

Skargę składaną w formie elektronicznej należy opatrzyć podpisem cyfrowym. Może to być kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.

Skargę składaną w formie elektronicznej można przesłać pocztą elektroniczną na adres: umwz@wzp.pl lub złożyć za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Skarga, która nie zawiera imienia i nazwiska osoby składającej skargę oraz adresu nie zostanie rozpatrzona.

Po wyczerpaniu opisanej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną


Każdy ma prawo poinformować Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. W celu zgłoszenia problemu z dostępnością można skontaktować się z następującymi osobami:

 • Edyta Pospychała – Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – Koordynator ds. dostępności architektonicznej, tel. +48 91 42 53 644, mail: epospychala@wzp.pl;
 • Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska – Główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej - Koordynator ds. dostępności, tel. +48 91 42 53 627, mail: azmyslowska@wzp.pl.

W takim zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe, na przykład adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.
Wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • dane kontaktowe na przykład adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności powinno nastąpić w ciągu czternastu dni od złożenia wniosku. Jeżeli w tym czasie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w formie alternatywnej nie jest możliwe, wyznacza się nowy termin, nie dłuższy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia.
Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z wnioskiem o zapewnienie dostępności, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny nie są odpowiednie, ma ona prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Informacje na temat procedury skargowej można znaleźć pod adresem: https://dostepnosc.pfron.org.pl/proces-skargowy-w-podmiotach-publicznych

 

Dostępność architektoniczna


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ma 5 lokalizacji.

Wykaz siedzib Urzędu wraz z opisem dostępności architektonicznej:

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!