Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rowery.wzp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

Ułatwienia:

  • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;
  • można korzystać z podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery);
  • można korzystać z możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • można korzystać z focusa wokół elementów nawigacyjnych;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-24

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2023-03-31 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p.Rafał Karaśkiewicz, rkaraskiewicz@wzp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 45 28 506. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego znajduje się w Szczecinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421. Obiekt jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu. Najbliższe miejsce postojowe dla osoby z niepełnosprawnością „koperta” znajduje się w odległości około 150 metrów, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37.
Ponadto, ze względu na prowadzenie działalności w kilku siedzibach, UMWZ zobowiązuje się do wdrożenia racjonalnych usprawnień, uzależnionych od warunków danej lokalizacji.

W miarę możliwości, Urząd zapewni:

1. instalację urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (m.in. ramp podjazdowych, drzwi automatycznych, dostępu do aplikacji lokalizacyjnych);

2. informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, odpowiednia pomoc na portierniach);

3. wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego (instrukcje dla portierni);

4. w sytuacjach zagrożenia, ewakuację osób o szczególnych potrzebach lub uratowanie ich w inny sposób (opracuje procedury, wdroży szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji). W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb, innych niż wskazane powyżej, należy skontaktować się z Koordynatorami Dostępności.

Mimo trudności wynikających z rozproszenia siedzib komórek organizacyjnych, UMWZ zobowiązuje się do wdrożenia różnych sposobów i rozwiązań technicznych, zapewniających dostęp do informacji opracowywanych w Urzędzie oraz ułatwień komunikowania się z osobami o szczególnych potrzebach.

W miarę możliwości, Urząd zapewni:

1. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego. W celu zgłoszenia takiej potrzeby, należy skontaktować się z Koordynatorami Dostępności. 

2. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących;

3. informacje na stronach internetowych o zakresie działalności poszczególnych komórek UMWZ, w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (z wyłączeniem nagrania w polskim języku migowym;

4. komunikację z każdą komórką organizacyjną Urzędu, na wniosek lub zgłoszenie telefoniczne osoby ze szczególnymi potrzebami, w formie określonej w tym wniosku (pracownik, po zgłoszeniu bezpośrednio przez interesanta lub przez portiera, o potrzebie obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową, podejmie interesanta w innej, dostępnej lokalizacji).

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!